Privacy Statement

Wij nemen uw privacy en uw rechten bij de gegevensverwerking zeer ernstig op. Wij doen dan ook ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om u diensten te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan u te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens nodig. ALTEC verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze producten, diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Het doel van deze policy is dan ook om aan te geven op welke manier wij als uw partner uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Deze policy is in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing is vanaf 25 mei 2018.

 

1. WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, is Altec industrial identification nv (BE 0449.107.327)

Wij gebruiken en bewaren de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die zijn verkregen bij één van onze voorgaande contactmomenten (telefonisch, mail, website, on site bezoek).

 

2. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen enkel de gegevens die relevant zijn voor een goede uitvoering van een overeenkomst (verkoopgerelateerd, informatievraag, etc.). Het gaat hier over de gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, geslacht. Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van geanonimiseerde gegevens en wij maken ook gebruik van Hotjar om uw activiteit op de website en de duur van uw verbinding te meten.

 

3. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

 Ons bedrijf gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden gebruikt met als doel:

• u de gewenste informatie te verstrekken en producten en / of diensten te kunnen aanbieden op offerte

• u producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren na een verkoopovereenkomst;

• uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen;

• Opslag van klantgegevens in ons CRM-systeem, om de overeenkomst tussen u en ALTEC te kunnen uitvoeren;

• met u te communiceren;

• onze activiteiten te beheren;

• onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;

• fraude te voorkomen;

• de veiligheid van de website te verzekeren;

• statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren;

• uw kandidatuur voor een vacature te kunnen verwerken.

 

4. HOE KUNT U UW GEGEVENS BEHEREN/KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN KUNT U ZE SCHRAPPEN?

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om uw gegevens op te vragen, het recht om uw gegevens te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken.

Als klant, kan u uw rechten uitoefenen door met ons contact op te nemen via telefoon en / of een e-mail te sturen naar het adres info@altec.be.

 

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven zijn.

Prospects

Bij het opvragen van een offerte of productgerelateerde informatie bij ons, maar u bent  geen kopende klant geworden. In dit geval verwijderen wij uiterlijk 2 jaar na het laatste contactmoment uw persoonsgegevens.

Klanten

Wanneer u wel klant bij ons bent geworden op basis van het sluiten van een verkoopsovereenkomst, bewaren wij uw gegevens tot 7 jaar na de laatste orderdatum. Deze periode komt overeen met de periode waarin wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de belastingsdienst.

 

6. ZULLEN UW GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Onze groep verwerkt en bewaart al uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte zodat de bescherming ervan ten volle wordt verzekerd. Uw gegevens worden in geen geval overgedragen aan derden of doorgestuurd naar servers buiten de Europese Economische Ruimte.

 

7. HOE VERZEKEREN WIJ DE VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.

 

8. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN CONTENT VAN DERDE PARTIJEN

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Aangezien die websites in principe een eigen vertrouwelijkheidspolicy hebben, bevelen wij u sterk aan om daar kennis van te nemen wanneer u op die websites van derden surft. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

Daarnaast verzamelen onze websites ook gegevens via derde partijen, zoals Google Analytics en Hotjar. De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de policy betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Uw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

 

9. HOE ZULT U OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE VERTROUWELIJKHEIDSPOLICY?

 Deze vertrouwelijkheidspolicy kan bij gelegenheid worden aangepast zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. U vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan deze pagina. Wij raden u dan ook aan om deze policy regelmatig te raadplegen.

 

10. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

 Voor vragen of het indienen van verzoeken m.b.t. uw persoonsgegevens kan dit (zie ook punt 4):

- telefonisch op het nr 0032 2 270 34 88;

- via het mailadres info@altec.be;

- door de contactinfo op deze website;

Voor meer specifieke vragen kan u steeds terecht bij ons

Huidige versie: 1.0 | Laatst bijgewerkt: 25-05-2018

Huidige versie: 1.0 | Laatst bijgewerkt: 25-05-2018