Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

ALTEC industrial identification nv, statutair gevestigd te Eppegem

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Orders door onze vertegenwoordigers aanvaard zijn slechts geldig na onze schriftelijke bevestiging.

2. De leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting vermeld.

3. De aanvaarding van onze koopwaren gebeurt in ons bedrijf. Vervoersrisico's zijn voor de bestemmeling, zelfs wanneer de waren
franco worden afgeleverd.

4. Klachten worden slechts aanvaard indien zij ons schriftelijk toekomen binnen de 8 dagen na ontvangst van de zending. Na verloop
van die termijn wordt elke factuur vermoed te zijn aanvaard.

5. Bij annulering van een bestelling of van een gedeelte van een bestelling zal de klant ons vergoeden voor alle kosten en gederfde
winst, die forfaitair begroot wordt op 30 % van de geannuleerde bestelling, met een minimum van € 125, onverminderd ons recht de
gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen. Wij behouden ons eveneens het recht voor om elke schade, die hoger is dan
het forfaitair bedrag, te vorderen.

6. Alle leveringsonderbrekingen tengevolge van onvoorziene omstandigheden of overmacht ontslaan ons van alle verplichtingen, en
laten ons toe de bestaande contracten, geheel of gedeeltelijk, te verbreken zonder dat de client een schadevergoeding kan vorderen.

7. Behoudens tegenstrijdige en schriftelijke overeenkomst zijn al onze facturen contant betaalbaar op onze uitbatingzetel. Elke
vertraging in de betaling brengt een verwijlintrest van 10% per jaar mede vanaf de vervaldag zonder dat een ingebrekestelling vereist
is. Daarenboven is er in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag met een minimum
van € 125 en dit in toepassing van art. 1153 van het Burgerlijk Wetboek.

8. De goederen zullen maar eigendom van de koper worden na volledige betaling. Ingeval van niet betaling op de vervaldag behoudt
de verkoper zich het recht voor de geleverde goederen terug te nemen op de kosten van de koper en dit onverminderd de hier aange-
haalde betalingsmodaliteiten.

9. In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur, en in de gevallen wanneer de klant een vordering stelt op grond van
de Wet continuïteit van de Onderneming, is de verkoper gerechtigd alle leveringen stop te zetten zonder enige schadevergoeding in
hoofde van de koper en is het verschuldigd saldo van alle facturen, zelfs de niet vervallen, onmiddellijk opeisbaar.

10. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel en het Vredegerecht van Grimbergen bevoegd. Het Belgisch recht
is van toepassing op deze overeenkomst.